Opiskelumateriaalit ja muita lähteitä (linkit)

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 -tutkimus
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WHO: World health statistics 2018 – Monitoring health for the SDGs. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1


Lisämateriaalia:

Eu:n komission rahoittamassa Chrodis Plus -hankkeessa levitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä. Raportti eri maiden tilanteesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä:

http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2019/03/final-chrodis-plus-country-questionnaire-overview-report.pdf

Innokylän innovaatiokatsaus jäsentää ja luo kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista. 
http://www.julkari.fi/handle/10024/132086

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 2015. 
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3746-8

Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130539/URN_ISBN_978-952-302-665-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

StopDia -hankkeen sivut
http://www.uef.fi/web/stopdia/etusivu

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019.
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8

WHO: Risk reduction of cognitive decline and dementia. WHO Guidelines.  
http://who guidelines on risk reduction of cognitive decline and dementia

Sydänliiton OTA-ohjauskartta


Last modified: Friday, 13 March 2020, 6:31 PM