Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa eri ikäisten keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja haasteita
  • tunnistaa terveyden edistämisen ja terveysongelmien ehkäisyn periaatteet eri ikäisillä
  • saavuttaa valmiudet arvioida eri ikäisten terveyden edistämisen toimintamalleja ja periaatteita

Koulutuksen sisältö:

Keskeiset kansanterveysongelmat Suomessa ja globaalisti eri ikäisillä, kansainväliset ja kansalliset prevention ja promootion ohjelmat, vaikuttavat eri ikäkausien prevention ja promootion interventiot.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus/oppimateriaali: 

  • Ikonen & Helakorpi (2019): Lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskysely 2019. (Tilastoraportti kansiossa alla)
  • Koponen ym. (2018): Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 -tutkimus. (Tutkimusraportti kansiossa alla)
  • WHO (2018): World Health Statistics 2018. (Tilastoraportti kansiossa alla)  
  • Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista (linkki)

Muu soveltuva ajankohtainen kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit. 


Last modified: Friday, 13 March 2020, 5:57 PM