Ohjeistus oppimistehtävään 4

Oppimistehtävä 4: Valitse yksi alla olevista aiheista ja kirjoita kirjallinen työ siihen liittyen.

Aihe 1: Eri ikäryhmien terveyden edistäminen (Valitse yksi seuraavista ikäryhmistä: lapset, nuoret, työikäiset tai ikääntyneet.)

Aihe 2: Kulttuuriset näkökulmat yhteisön terveyden edistämisessä

----------------------------------------------------------------------------------

Voit vapaasti valita työsi otsikon, kunhan se liittyy valitsemaasi aiheeseen / terveyden edistämiseen.

Tuo työssäsi esille seuraavia asioita:

  • Esittele valitsemasi aihe ja kerro, miksi valitsit juuri sen

  • Miten aiheesi on sovellettavissa opintojakson tavoitteisiin ja miten se liittyy yhteisön terveyden edistämiseen?

  • Kuvaa, miten valitsemasi aihe liittyy eri terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvaan (moniammatillinen yhteistyö?).

  • Miten havaintosi aiheesta ovat sovellettavissa hoitotyön/terveydenhuollon käytäntöihin?

  • Pohdi myös, miten terveydenhuollon eri ammattiryhmien osaamista terveyden edistämiseen (erityisesti aiheeseesi) liittyen voisi kehittää?

Oppimateriaali on jaettu kansioihin aiheen mukaan. On suositeltavaa käyttää myös muuta luotettavaa ja aiheen kannalta oleellista aineistoa kirjallisen työsi lähteenä.

Kirjoita työsi hoitotieteen laitoksen kirjallisen työn ohjeen mukaisesti.

Työn suositeltava pituus on 4-5 sivua + kansilehti, sisällysluettelo ja lähdeluettelo.

Työn palautus keskustelualueelle viimeistään 26.11.2019

Vertaispalaute vähintään yhdestä työstä 27.11-5.12.2019

Vertaispalautteen tarkoituksena on antaa ja saada kollegiaalista palautetta, joka on osa oppimista.

Vertaispalautteen antamisessa kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin: 

- Kuvaile, mitä opit lukemastasi työstä
- Kysy aiheeseen liittyviä kysymyksiä
- Tuo esille uusia ideoita ja näkökulmia aiheeseen liittyen
- Mitä ehdotuksia antaisit työhön liittyen?


Last modified: Friday, 11 October 2019, 7:50 PM