Opintojakson sisältö ja tavoitteet

AY4312103 YHTEISÖN TERVEYDEN EDISTÄMINEN, 5 OP
Community based health promotion, 5 ects

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää voimavaralähtöisyyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmat yhteisöjen terveys- ja hyvinvointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, syventää ymmärrystään terveys- ja hyvinvointihankkeiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin merkityksestä, pohtii yhteisön terveyden edistämisen eettisiä ja kulttuurisia näkökulmia sekä arvioi yhteisöllisyyden merkitystä kansainvälisessä, kansallisessa ja alueellisessa terveyden edistämistyössä.

Sisältö: Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen näkökulma yhteisöllisyyteen, interventioiden vaikutus ja laadun arviointi näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä, eettiset ja kulttuuriset näkökulmat yhteisön terveyden edistämisessä.

Opetus- ja suoritustavat: verkko-opetus

Oppimateriaali: Opintojakson Moodle-ympäristössä ilmoitettu materiaali.

Opettaja:
professori Lauri Kuosmanen

Arviointi: hyväksytty - hylätty


Last modified: Friday, 11 October 2019, 7:33 PM