Opintojakson sisältö ja tavoitteet


AY7020851 ORIENTAATIO YHTEISÖ- JA PERHEHOITOTYÖHÖN, 2 OP

Orientation to Family and Community Nursing 2 ects

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa perheen ja yhteisöjen merkityksen asiakkaiden ja potilaiden terveyden edistämisessä
  • saavuttaa valmiudet arvioida perheiden ja yhteisöjen tuen tarpeita
  • arvioi perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisen toimintaohjelmia ja interventioita

Sisältö perhehoitotyön ja -tieteen tietoperusta, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisen toimintaohjelmat ja -suunnitelmat

Oppimateriaali Erikseen ilmoitettava ajankohtainen kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Suoritustapa verkko-opinnot

Arviointiperusteet Hyväksytty - hylätty

Opettaja professori (ma) Lauri Kuosmanen


Last modified: Friday, 11 October 2019, 11:32 AM