Kommentoitavat raportit

Tehtävä 1 / Iäkkäiden perhehoito

Tehtävä 1 / Iäkkäiden perhehoito

by Serja Sisko Marjatta Metsnen -
Number of replies: 3

Tutustuin ”Ikääntyneiden perhehoito”-materiaaliin. Ikääntyneiden perhehoito on mahdollisuus huolehtia henkilöstä kodinomaisessa ympäristössä, kun hän tarvitsee hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa eikä enää pärjää omin voimin kotona. Perhehoito voi tapahtua hoidettavan kotona tai perhehoitajan kodissa. Iäkäs ihminen saa tällöin mahdollisuuden elää tavallista arkea turvassa. Perhehoitotyötä raamittaa perhehoitolaki, jonka tarkoituksena on turvata hyvä ja asianmukainen perhehoito hoidettavalle (Perhehoitolaki 2015, 1§)

Perhehoito on vähäisesti käytetty ikääntyneiden hoidossa. Verrattuna omaishoitajiin ja omaishoitajan hoidossa oleviin ikääntyneisiin on ero suuri. Perhehoitajien määrä on lähes 300, kun omaishoitajia on noin 46 000. Omaishoidettavia ikääntyneitä on lähes 48 000, kun perhehoidossa heitä on noin 1300 ja heistä 75 prosenttia on lyhytaikaisessa tai osavuorokautisessa hoidossa.

Miksi perhehoito on vähän käytetty hoidon muoto? En ole työssäni kohdannut ikäihmistä, joka eläisi perhehoidossa. Siviilielämässäkään en tunne yhtään ikääntynyttä, joka eläisi perhehoidon turvin. Onko syynä vähäinen perhehoidosta tiedottaminen vai ennakkoluulot perhehoitoa kohtaan? Työssäni kohtaan ikääntyneitä leikkauksesta kuntoutuvia ihmisiä toistuvasti. Heidän kuntoutumisensa turvaamiseen kotona järjestellään osastolta käsin kotihoidon tai kotisairaalan käyntejä ja omaishoitajan ohjaamista, ei perhehoidon avuin.

Perhehoito on hoitomuoto, jonka laajempi käyttöönotto parantaisi yksinäisten, turvattomuutta kokevien ikääntyneiden ihmisten elämänlaatua. Perhehoidossa elävä ihminen saisi päivittäin kohdata ihmisen, jolle puhua, jos siltä tuntuu. Ikääntyneiden kokema yksinäisyys on elämänlaatua merkittävästi heikentävä kokemus. Kun sosiaaliset suhteet vähenevät tai lakkaavat kokonaan sairastumisen riski kasvaa. Perhehoidolla voi olla terveydenhuollon palvelujen käyttöä vähentävä vaikutus. Lyhytaikainen perhehoito vähentää sairaalassaoloaikaa ja samalla laitostumisvaaraa sekä mahdollisesti sairaalapaikkajonoja.

Perhehoitajan vaatimuksena ei ole sosiaali- ja terveysalan ammattilaisuus. Perhehoitajalla ei voi ilman kotihoidon tai tietyissä tilanteissa kotisairaalan mahdollisuutta hoitaa henkilöä tilanteissa, joissa tarvitaan terveydenhuollon osaamista ja lupaa. Mahdollisuus saada kotihoidon ja kotisairaalan käynnit kotiin kuitenkin mahdollistaa perhehoidon myös tilanteissa, joissa perhehoitajan oikeudet ja osaaminen ei riitä.

Perhehoito on mahdollisuus ikäihmiselle, jonka fyysinen kunto on riittävä asumaan kotona. Myös lievää dementiaa sairastava voi asua perhehoidon turvin. Miten voidaan turvata se, että perhehoidossa oleva ihminen voi vaihtaa tai lopettaa perhehoidon, jos perheen ja ikäihmisen välinen vuorovaikutus ei suju? Kuinka tehokkaasti kunnat valvovat perhehoitoa? Monia kysymyksiä nousee perhehoidon toteuttamisen osalta. Perhehoito on hyvä vaihtoehto joissain tilanteissa. Se tarjoaa inhimillistä ja kodinomaista elämää elämänkaaren loppuvaiheessa.

 

LÄHTEET

 

THL.fiOmaishoito ja perhehoito

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/omaishoito-ja-perhehoito#Perhehoito

 

Perhehoitolaki 20.3.2015/263

 


In reply to Serja Sisko Marjatta Metsnen

Re: Tehtävä 1 / Iäkkäiden perhehoito

by Laura Pauliina Kernen -
Minulla oli mahdollisuus kerran tutustua pienessä maalaispitäjässä perhehoitokotiin. Siellä asui muutama muistisairas vanhus. Mielestäni tämä oli aivan ideaali paikka elää elämän viieisiä vuosia. Ympärillä oli muita vanhuksia sekä pariskunta, joka huolehtivat vanhusten hoidosta. Miljöö oli kodikas, vanha maalaistalo, jossa oli yhteinen iso tupa oleskeluun. Perheessä oli myös pari kissaa, joita vanhukset tapasivat pitää sylissä ja rapsutella. Tunnelma on kotoisa ja tukee osallusuuden ja yhteisöllisyyden toteutumista.

Kunnat valvovat perhehoitotyötä. Heillä on vastuu kouluttaa hoitajat ja tehdä heidän kanssaan kirjallinen sopimus. Kunnille taas perhehoito on halvempi hoitomuoto, kun taas laitosasuminen. Perhehoitoa voidaan myös tarjota lyhyempiä pätkiä, esimerkiksi omaishoitajan loman ajaksi. Parhaimmillaan perhehoito kestää kuitenkin vuosia ja on kodinomainen paikka missä vanhus saa turvallisesti elää ja olla osa perheyhteisöä. Perhehoidossa on tarkoitus tehdä yhteistyötä omaisten kanssa ja mahdolistaa yhteydenpito heidän välillään.

Itse näen vanhusten perhehoidon hyvänä ratkaisuna. Ongelma taitaa olla perhehoitopaikkojen vähäinen saatavuus, sillä työ on hoitajan näkökulmasta raskasta. Aina pitää olla jonkun paikalla, hoito tapahtuu ihmisten omissa kodeissa. Työ vaatii osaamista ja sitoutumista. Kuntien kannattaisi satasata työntekijöiden jaksamiseen, lomiin ja palkkaukseen, että työ olisi houkuttelevampaa.

https://www.perhehoitoliitto.fi/files/1470/Ikaihmiset_esite2017netti.pdf
In reply to Laura Pauliina Kernen

Re: Tehtävä 1 / Iäkkäiden perhehoito

by Tanja Lindqvist -
Hei,

en ole minäkään työssäni perhehoitoon vanhusten kohdalla ”törmännyt” hoitomuotona. Olisin ajatellut, että perhehoito voisi toimia hyvin esimerkiksi iäkkäiden ihmisten leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen terveyskeskussairaalan sijasta. Sosiaalihuoltolain mukaan ”perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen. Hänen ei kuitenkaan katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/ 710, 17§, 25§). Jäin miettimään, että voisiko yksi syy perhehoidon vähäiseen käyttöön löytyä myös tästä ohjeistuksesta. Voiko olla, että kunnissa katsotaan asian mukaisemmaksi hoitaa vanhusta kotona, vaikka he tuntisivat itsensä yksinäisiksi, koska sinne voidaan palvelut järjestää kuin se, että he olisivat osa perhettä? Vanhusten yksinäisyyttä ei kenties huomioida, kun ajatellaan mikä on tarkoituksenmukaista hoitoa. Perhehoito on uusi palvelumuoto huolehtia ikäihmisten hyvinvoinnista

Asia, joka vaikuttaa hoitomuodon palvelun saantiin on, että perhehoitopaikkoja ja hoitajia on varsin rajoitettu määrä ja työ on hoitajille varsin sitovaa. Tämä sitoutuminen voi nousta esteeksi tai haasteeksi perhehoidosta kiinnostuneille "hoitajille". Löysin Tarja Nurmin tekemän opinnäytetyön, jossa nostettiin esiin, että perhehoitajien mielestä heidän saamansa taloudellinen tuki ei korvaa tehtyä työmäärää, koska työ on erittäin sitovaa (Nurmi 2015). Perhehoitoliitto tekee aktiivisesti töitä perhehoidon eteen ja se tukee aktiivisesti niin kuntia ikäihmisten perhehoidon käynnistämisessä kuin perhehoidon kehittämisessäkin.

Kiitos monipuolisesta pohdinnastasi iäkkäiden perhehoitoon liittyen, onnistuit herättelemään ajatuksia.

Lähteet:
Nurmi, T. 2015. KOKEMUKSIA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDOSTA JA PERHEHOITAJIEN SAAMASTA TUESTA
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/100434/nurmi_tarja.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

https://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito/ikaihmiset
In reply to Tanja Lindqvist

Vs: Re: Tehtävä 1 / Iäkkäiden perhehoito

by Liisa Maarit Raatikainen -
Hei,

Minä tutustuin perhehoitoon jo useampi vuosi sitten, kun kotikunnassani aloitti toinen perhehoitopaikka. Tässä vuosien varrella ollaan asiasta juteltu ja tänä keväänä keskuteluissa oli hankkeen tiimoilta tullut uutena hoidettavuuden arviointi, jonka perusteella ollaan oltu tekemässä korvausjärjestelmää. Omaishoitajia on paljon, mutta suurin osa omaishoitajista on puolisoita ja yhä useampi on iäkäs omaishoitaja. Pienissä kunnissa huolta herättääkin omaishoitajien jaksaminen sekä mahdolliset sairaudet, jotka voivat muuttaa koko perheen tilannetta suuresti.

Perhehoitajan vapaat on täällä mahdollisuus hoitaa joko intervallijaksoina tai ns. "lomittajilla", jotka tulevat hoitopaikkaan paikkaamaan hoitajaa tai hoitajia. Tämän lisäksi meidän alueella on käytössä juurikin tuohon tilapäiseen tarpeeseen olevat perhehoitopaikat, jolloin sidonnaisuus on valittavissa. Tietoa asiasta tarvitaan enemmän, jotta saadaan mahdolliset asiakkaat luottamaan toimintamuotoon. Lähihoitajiksi koulutetuista on paljon vaihtanut alaa tai toimii eri ammatissa. Voiko perhehoito olla mahdollisuus myös heille jatkaa työtä alalla?

Kiitos mielenkiintoisesta pohdinnasta!